Ποιος είναι ο ρόλος της οργανωσιακής κουλτούρας στην υγεία;

Μέρος της οργανωτικής ψυχολογίας προσπαθεί να αντιμετωπίσει τους πολιτισμούς μέσα στους οργανισμούς και πώς αυτές σχηματίζονται και αλλάζουν. Η οργανωτική κουλτούρα στην υγειονομική περίθαλψη διαμορφώνεται από τις συλλογικές και κυρίαρχες στάσεις, αξίες και συμπεριφορές των εργαζομένων σε όλα τα επίπεδα. Αν και υπάρχουν υποκουλτούρες στους οργανισμούς υγειονομικής περίθαλψης, η κουλτούρα επηρεάζει γενικά την ποιότητα της υγείας που λαμβάνουν οι ασθενείς λόγω πολιτισμικής στάσης απέναντι σε πράγματα όπως η καθαριότητα, η επικαιρότητα, ο σεβασμός και η αξιοπρέπεια. Η οργανωτική κουλτούρα επηρεάζει επίσης την ικανότητα ενός οργανισμού να αποδίδει και να είναι οικονομικά βιώσιμη. Εάν οι εργαζόμενοι μέσα στην κουλτούρα έχουν μια στάση που ευνοεί να υπολειτουργούν και να κάνουν λάθη, τότε οι ασθενείς και ο ίδιος ο οργανισμός θα επηρεαστούν αρνητικά.

Η οργανωτική κουλτούρα ποικίλλει μεταξύ διαφορετικών οργανισμών και πρακτικών υγειονομικής περίθαλψης. Η κουλτούρα μέσα σε έναν οργανισμό δημιουργείται από τις στάσεις, τις πεποιθήσεις και τις συμπεριφορές των ανθρώπων που εργάζονται μέσα σε αυτόν. Η οργανωτική κουλτούρα στην υγειονομική περίθαλψη δεν μπορεί να δει ή να μετρηθεί, αλλά μπορεί να βιωθεί παρακολουθώντας και ακούγοντας τα άτομα στην εργασία.

Μια ιδέα της οργανωτικής κουλτούρας μπορεί να εκτιμηθεί από το συλλογικό βαθμό στον οποίο οι εργαζόμενοι παρακινούνται, ρισκάρουν, επικοινωνούν και εργάζονται με άλλους. Φαίνεται στις στάσεις των εργαζομένων απέναντι στους συναδέλφους και τους ασθενείς τους και στις θετικές ή αρνητικές συμπεριφορές τους. Η οργανωτική κουλτούρα στην υγειονομική περίθαλψη μπορεί να περιγραφεί ως η συλλογική προσωπικότητα, οι αξίες και οι συμπεριφορές των εργαζομένων μέσα σε έναν οργανισμό.

Ο ρόλος της οργανωτικής κουλτούρας στην υγειονομική περίθαλψη περιλαμβάνει τη δυνατότητα δημιουργίας ποιοτικής υπηρεσίας υγειονομικής περίθαλψης. Οι εργαζόμενοι που έχουν καλές προσωπικές αξίες σχετικά με πτυχές που καθιστούν την καλή υγειονομική περίθαλψη θα επιδείξουν φυσικά εργασιακές συμπεριφορές που ευνοούν την ποιότητα της υγειονομικής περίθαλψης. Για παράδειγμα, ένας διευθυντής που πιστεύει στο ήθος της προσωποκεντρικής φροντίδας, φροντίδας που περιστρέφεται γύρω από τις ανάγκες του ατόμου και όχι τις ανάγκες του οργανισμού, θα ενσταλάξει αυτές τις έννοιες στους υφισταμένους.

Η ποιότητα της υγειονομικής περίθαλψης επηρεάζεται επίσης από πολιτιστικές αξίες, όπως η στάση των εργαζομένων απέναντι στη θεραπεία των ασθενών, ο χρόνος αναμονής, η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός. Εάν η κουλτούρα μέσα στον οργανισμό είναι αυτή της σκληρής δουλειάς, της φροντίδας και του σεβασμού, τότε οι ασθενείς θα νιώσουν τα οφέλη. Μια οργανωτική κουλτούρα όπου θεωρείται αποδεκτό να αφήνουμε τους ασθενείς να περιμένουν ώρες σε ανθυγιεινές συνθήκες θα παράγει πολύ κακή υγειονομική περίθαλψη.

Οι πόροι είναι γενικά σπάνιοι και σκληρά διεκδικούνται στην υγειονομική περίθαλψη, επομένως μια κουλτούρα αποτελεσματικότητας, μείωσης των απορριμμάτων και οικονομικού σχεδιασμού θα εξορθολογίσει τις υπηρεσίες, μειώνοντας το κόστος. Η συνολική απόδοση των οργανισμών υγειονομικής περίθαλψης επηρεάζεται από την οργανωσιακή τους κουλτούρα. Μέτρα όπως ο αριθμός των ασθενών που υποβάλλονται σε θεραπεία και τα ποσοστά επιβίωσης μπορούν να βελτιωθούν με μια κουλτούρα σκληρής δουλειάς, προσοχή στη λεπτομέρεια και αποτελεσματικότητα. Οι διευθυντές μπορούν να βοηθήσουν στην προώθηση της καλής οργανωτικής κουλτούρας προσφέροντας ανταμοιβές και προαγωγές, προωθώντας την ομαδική εργασία ή την ατομική πρωτοβουλία και έχοντας θετική στάση απέναντι στην αλλαγή και τη βελτίωση.

SmartAsset.