Co to jest dynamiczny hedging?

Hedging dynamiczny to rodzaj strategii zarządzania finansami, która koncentruje się na dostosowaniu zabezpieczenia do aktywów w miarę zmiany ceny aktywów bazowych. W niektórych przypadkach działanie zabezpieczające zostanie wywołane przez zmiany cech innych niż ta cena. Podejście to różni się od jakiegokolwiek statycznego podejścia do zabezpieczenia, ponieważ zawsze istnieje możliwość dokonania pewnych korekt, gdy zmienią się również kluczowe czynniki związane z inwestycją.

W przypadku dynamicznego zabezpieczenia, ogólną ideą jest dostosowanie zabezpieczenia w celu skompensowania wszelkich zmian cen i innych kluczowych czynników związanych z aktywami bazowymi, które wspierają zabezpieczenie. Dzieje się tak, ponieważ zmiany statusu aktywów bazowych przełożą się na zmiany wartości samego papieru wartościowego. W celu ochrony inwestycji w papier wartościowy, możliwość przeniesienia zaangażowania na fundusz lub papier wartościowy pozwoli inwestorowi albo skorzystać z pozytywnych zmian i zmaksymalizować zwrot, albo zmniejszyć ryzyko wywołane jakąś negatywną zmianą.

W działalność funduszu hedgingowego mogą być zaangażowane zarówno inwestycje liniowe, jak i nieliniowe. Oznacza to, że aktywa bazowe mogą obejmować różne rodzaje kontraktów terminowych, a także szeroką gamę papierów wartościowych, które generują zwrot w oparciu o stałą lub zmienną stopę procentową. Fundusz hedgingowy często zawiera kombinację krótkich i długich opcji, takich jak wykorzystanie nieliniowej pozycji na opcji zagranicznej w celu zrównoważenia pozycji liniowej obejmującej transakcję kasową na krajowym papierze wartościowym. Ponadto aktywa te mogą pochodzić z kraju lub z zagranicy. Biorąc pod uwagę, że te zwroty mogą się zmieniać, stosowanie dynamicznego podejścia do zabezpieczania ułatwia reagowanie na zmiany cen aktywów bazowych i umożliwia utrzymanie ogólnego przyzwoitego poziomu zwrotu.

Należy zauważyć, że chociaż dynamiczne podejście do hedgingu może pomóc zrekompensować pewne rodzaje zmian dotyczących aktywów bazowych, strategia ta nie eliminuje całkowicie ryzyka, które inwestorzy podejmują w celu zainwestowania w fundusz hedgingowy. Z tego powodu inwestorzy muszą zrozumieć, w jaki sposób zarządzany jest dany fundusz hedgingowy, zakres aktywów posiadanych przez fundusz oraz przeszłą historię tych aktywów. Takie postępowanie znacznie przyczyni się do dokonania właściwego wyboru pod względem zakupu w funduszu, a także ułatwi określenie, kiedy i jak dynamiczne zabezpieczenie może być odpowiednie.