Czym jest efekt Ringelmanna?

Efekt Ringelmanna jest zjawiskiem obserwowanym w grupach, w których poszczególni uczestnicy grupy mają tendencję do zmniejszania wysiłku i koordynacji projektów. Ma to ważne implikacje dla badania dynamiki grupy, zwłaszcza w przypadku aktywności takich jak sport, gdzie wysiłek poszczególnych członków grupy jest kluczem do sukcesu zespołu jako całości. Psychologowie społeczni badają ten i inne tematy poprzez obserwacje grup, starannie zaprojektowane eksperymenty i retroaktywną ocenę wyników grupy. Pojęcie to jest często omawiane na wstępnych zajęciach z psychologii, zwłaszcza na kursach psychologii społecznej lub grupowej.

Zjawisko zostało nazwane na cześć Maximiliena Ringelmanna, badacza, który opracował teorię w połączeniu z eksperymentem, w którym uczestników poproszono o pociągnięcie liny, aby mógł zmierzyć siłę, którą wywierali. Odkrył, że w większych grupach wysiłek indywidualny zmniejszał się, wywierając mniejszą łączną siłę. Ringelmann wysunął teorię, że indywidualne wysiłki spadają, a członkowie grupy mają również problemy z koordynacją, aby ich wysiłek zadziałał.

Badania nad efektem Ringelmanna wykazały, że postrzegany poziom wysiłku ze strony innych członków grupy również odgrywa rolę. Kiedy badacze dodali kilku asystentów do repliki eksperymentu i polecili swoim asystentom zachowywać się tak, jakby angażowali się w ciężki wysiłek, podczas gdy w rzeczywistości nie byli, siła wywierana przez innych członków grupy zmalała. Im ciężej pracowali asystenci, tym wyraźniej rozwijał się efekt Ringelmanna.

W sporcie i innych zajęciach zespołowych, w których członkowie grupy muszą współpracować, aby osiągnąć wspólny cel, próżniactwo społeczne, takie jak efekt Ringelmanna, może być poważnym problemem. Ogólny średni wysiłek na osobę może spadać, nawet jeśli niektórzy członkowie grupy mogą ciężej pracować, aby nadrobić leniwych towarzyszy. Socjologowie są zainteresowani poznaniem tego, jak rozwija się to zachowanie i jak je zwalczać w rzeczywistych zastosowaniach, w których kluczowe może być nakłonienie członków grupy do włożenia większego wysiłku w wykonanie zadania.

Liczne eksperymenty mogą wykazać efekt Ringelmanna i sprawdzić jego granice. Naukowcy mogą zaprojektować różne eksperymenty, aby zbadać różne aspekty tego zjawiska. Za każdym razem, gdy eksperyment obejmuje ludzi, musi zostać oceniony przez komisję etyczną, która może określić, czy eksperyment wzbogaca wiedzę na ten temat, odpowiednio chroni dobro uczestników i jest wyraźnie dobrze zaprojektowany i zorganizowany. Komitet może odrzucić eksperyment zgodnie z projektem i zażądać poprawek do propozycji.