Czym jest równa ochrona prawa?

Równa ochrona prawa odnosi się do praw jednostek do równego dostępu do adwokatów i sądów oraz równego traktowania przez prawo i system sądowniczy, zarówno w prawie materialnym, jak i procesowym. Podobnie jak klauzula należytego procesu, klauzula równej ochrony, która znajduje się w czternastej poprawce do Konstytucji Stanów Zjednoczonych, stanowi, że żadne państwo nie może odmówić jakiejkolwiek osobie równej ochrony prawa. Konstytucja Stanów Zjednoczonych utrzymuje, że równe traktowanie jest elementem fundamentalnej sprawiedliwości w zobowiązaniu do egzekwowania, że ​​„wszyscy ludzie są stworzeni równymi”.

Mówiąc najprościej, równa ochrona prawa oznacza, że ​​prawa stanowe muszą zapewniać równe traktowanie podobnie usytuowanych jednostek pomimo różnic rasowych, płciowych lub innych. Pomysł ten ma kluczowe znaczenie dla utrzymania praw obywatelskich, ponieważ bez równej ochrony państwa mogą zabronić ludziom zatrudnienia ze względu na kolor skóry, płeć, religię lub inne kwestie. Mniejszościom można odmówić dostępu do systemu sądownictwa w przypadku naruszenia ich praw lub zgłaszania przestępstw. Zapewniając dostęp do prawa, dostęp do sądów i równe traktowanie, czternasta poprawka odmawia państwom zdolności do dyskryminacji.

Pojęcie to jest ważne, ponieważ oznacza zmianę konstytucjonalizmu w sądownictwie. Przed uchwaleniem czternastej poprawki prawa jednostki były chronione przed inwazją jedynie przez rząd federalny. Po jego uchwaleniu jednostki były również chronione przed przywódcami państw i rządami. Klauzula ta zapewnia równą ochronę obywatelom stanowym, ale nie ma zastosowania do rządu federalnego i zapewnia jedynie równą ochronę, a nie równe prawa egzekwowane przez stany.

Po wojnie domowej Kongres wykonał swoje uprawnienia zgodnie z art. I, sekcja 5, klauzula 1 Konstytucji, aby wykluczyć stany konfederackie z Kongresu, ponieważ zbuntowały się przeciwko Unii. W 1865 roku Kongres uchwalił klauzulę równej ochrony i uczynił jej ratyfikację przez byłe stany konfederackie warunkiem przyjęcia z powrotem do Unii. Chociaż klauzula ta ma zastosowanie tylko do rządów stanowych, klauzula należytego procesu piątej poprawki jest ogólnie interpretowana jako nakładająca te same ograniczenia na rząd federalny.

Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych wydał w 1954 r. przełomową sprawę w sprawie równej ochrony prawa. W sprawie Brown v. Board of Education of Topeka Sąd Najwyższy orzekł, że oddzielne, ale równe placówki edukacyjne, które oddzielały uczniów z mniejszości od uczniów białych, nie były naprawdę równe i były niezgodne z konstytucją, ponieważ segregacja uczniów czarnych nie zapewniała im równych praw zgodnie z prawem. Z biegiem czasu koncepcja ta ewoluowała, obejmując takie kwestie, jak równa płaca za równą pracę i równość w opodatkowaniu.

Poprzez rozwój obowiązującego orzecznictwa w tej sprawie stworzono jednakową ochronę prawa nie po to, by gwarantować równość skutków skutków, ale by zapewnić równe szanse. Złem, któremu ta klauzula próbuje zaprzeczyć, jest umyślna dyskryminacja. Decyzje w sprawach Arlington Heights przeciwko Metropolitan Housing Corporation (1977) i Washington przeciwko Davis (1976) dowodzą, że Kongres może wprowadzić dodatkowe prawa, które zaprzeczają legalności wspierania polityk lub praktyk, które powodują różnice rasowe jako niezamierzona konsekwencja. Krytycy twierdzą, że sądy powinny również rozważyć, w jaki sposób polityka i praktyki mogą mieć odmienny wpływ.