Jakie są najlepsze wskazówki dotyczące inwestowania w przepływy pieniężne?

Inwestowanie przepływów pieniężnych polega na generowaniu stałego przepływu dochodu z inwestycji. Aby osiągnąć ten cel, ważny jest dobór odpowiednich inwestycji i uważne monitorowanie ich działalności. Umożliwia to sprzedaż wszelkich aktywów, które zaczynają generować spójne, mniejsze niż pożądane zwroty, i zastąpienie ich innymi aktywami generującymi środki pieniężne, które zapewniają poziom przepływu gotówki niezbędny do spełnienia oczekiwań inwestora.

Korzystając z nieruchomości jako podstawy do inwestowania w przepływy pieniężne, ważne jest, aby wybrać nieruchomość przepływów pieniężnych, która prawdopodobnie się zwróci, jednocześnie generując pewien rodzaj stałego zwrotu. Na przykład, jeśli chodzi o generowanie akceptowalnych miesięcznych zwrotów z tytułu własności budynku mieszkalnego, należy upewnić się, że łączna kwota czynszu pobieranego za poszczególne lokale jest wystarczająca na pokrycie miesięcznych spłat kredytu hipotecznego na nieruchomości. Jednocześnie należy uwzględnić podatki, konserwację, naprawy i ogólne utrzymanie obiektu. Zakładając, że łączny dochód generowany przez dzierżawę jednostek pokrywa wszystkie niezbędne elementy i nadal pozostawia właścicielowi pożądaną ilość gotówki, mówi się, że aktywa mają dodatni przepływ środków pieniężnych i funkcjonują jako opłacalny składnik inwestycji w przepływy pieniężne strategia.

Podobne podejście można zastosować przy wyborze różnych papierów wartościowych w ramach schematu inwestowania przepływów pieniężnych. W tym przypadku chodzi o zabezpieczenie aktywów, które oferują wypłatę dywidendy lub wypłatę, która pozwala inwestorowi na realizację stałego strumienia dochodów z tych aktywów, zazwyczaj w okresach miesięcznych. Zapewniając odpowiednią równowagę między opcjami na akcje, obligacjami, towarami i kontraktami terminowymi, możliwe jest wygenerowanie stałego przepływu gotówki i wykorzystanie tych pieniędzy na wydatki na życie lub inwestowanie w dodatkowe papiery wartościowe.

Stworzenie idealnej struktury inwestycyjnej przepływów pieniężnych wymaga pewnego wysiłku. Aktywa wybrane do tego typu strategii inwestycyjnej muszą być dość stabilne i na bieżąco generować akceptowalne poziomy zwrotu. Po utworzeniu inwestor musi monitorować stan każdego z tych aktywów, a także to, co dzieje się na rynku i ogólnie w gospodarce. Umożliwia to prognozowanie potencjalnych zagrożeń dla przepływu gotówki i dokonywanie niezbędnych korekt. Może to wiązać się ze sprzedażą jednego składnika aktywów w celu nabycia innego, który prawdopodobnie przyniesie wyższy poziom podczas nadchodzącej zmiany na rynku lub w gospodarce. W przypadku inwestycji przepływowych, regularna ocena bieżącego portfela pozwala uniknąć spadków, które mogą prowadzić do ujemnych przepływów pieniężnych i podważyć ogólny plan finansowy inwestora.