Τι είναι η καμπύλη φορτίου;

Η καμπύλη φορτίου είναι ένα διάγραμμα που χρησιμοποιείται από μηχανικούς και παραγωγούς ενέργειας για να δείξει πόση ηλεκτρική ενέργεια χρησιμοποιούν οι πελάτες κατά τη διάρκεια μιας δεδομένης χρονικής περιόδου. Όταν κοιτάμε το γράφημα, ο χρόνος συνήθως τοποθετείται στον οριζόντιο άξονα και το φορτίο στον κατακόρυφο άξονα. Αυτά τα δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πρόβλεψη των τάσεων ισχύος, γεγονός που επιτρέπει σε μια περιοχή να κατασκευάσει και να συνδέσει επαρκείς γεννήτριες ενέργειας για περιόδους αιχμής ζήτησης. Οι τύποι των γεννητριών ισχύος ποικίλλουν ανάλογα με τους πόρους σε μια γεωγραφική περιοχή. Οι καμπύλες φορτίου μπορούν να υπολογιστούν με διαφορετικούς τρόπους ανάλογα με τις ανάγκες των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι ημερήσιες, μηνιαίες και ετήσιες καμπύλες φορτίου χρησιμοποιούνται από τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας για τον προσδιορισμό της ποσότητας των γεννητριών που χρειάζονται. Οι καμπύλες ημερήσιου φορτίου εξετάζουν μια χρονική περίοδο 24 ωρών για να βρουν τις απαιτήσεις φορτίου κάθε μισή ώρα ή ώρα. Μια μηνιαία καμπύλη καταγράφει τις αλλαγές φορτίου κατά τη διάρκεια μιας χρονικής περιόδου ενός μήνα σε σχέση με τον αριθμό των ημερών που καταγράφονται και μια ετήσια καμπύλη φορτίου καθορίζει τις διακυμάνσεις στις απαιτήσεις ισχύος κατά τη διάρκεια ενός έτους με βάση τις μηνιαίες διακυμάνσεις φορτίου. Το υψηλότερο σημείο σε μια καμπύλη φορτίου είναι η μέγιστη ζήτηση σε μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η περιοχή κάτω από μια καμπύλη είναι η ποσότητα των μονάδων που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια αυτής της χρονικής περιόδου.

Μια καμπύλη φορτίου μπορεί επίσης να υπολογιστεί με βάση τους τύπους ισχύος που χρησιμοποιείται σε ένα σύστημα. Αυτός ο τύπος γραφήματος αναλύει την κατανομή ισχύος σύμφωνα με την τεχνολογία ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιείται. Τα γραφήματα που εξετάζουν κάθε τύπο ηλεκτρικής τεχνολογίας είναι πολύ πιο εντάσεως δεδομένων και εργασίας από εκείνα που δεν αναλύουν τα πράγματα σε τόσο μικρά τμήματα, αλλά μπορούν να είναι χρήσιμα λόγω αυξημένης ακρίβειας. Οι καμπύλες φορτίου που υπολογίζονται χρησιμοποιώντας αυτήν τη μέθοδο μπορούν επίσης να εξετάσουν τις ημερήσιες, ετήσιες και μηνιαίες προμήθειες για κάθε τύπο τεχνολογίας. Μερικές φορές προετοιμάζονται καμπύλες που αναλύουν τα διαφορετικά τμήματα του πληθυσμού που χρησιμοποιούν ενέργεια, όπως εμπορικά, οικιακά, βιομηχανικά, νοσοκομεία, φώτα δρόμου και ψυχαγωγία.

Διαφορετικοί σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής μπορούν να συνδεθούν με διαφορετικούς τρόπους καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, προκειμένου να καλύψουν τη ζήτηση ενέργειας σε μια περιοχή. Οι τύποι γεννητριών ισχύος περιλαμβάνουν πυρηνικούς, ατμούς, υδροστροβίλους και αεριοστρόβιλους. Οι πιο αποδοτικές γεννήτριες ισχύος χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια των υψηλότερων χρόνων ζήτησης ισχύος αιχμής, η οποία βασίζεται στις πληροφορίες που συλλέγονται από την καμπύλη φορτίου. Οι μηχανικοί χρησιμοποιούν περίπλοκους τύπους για να υπολογίσουν τις καμπύλες φορτίων, οι οποίες με τη σειρά τους καθορίζουν ποια μέθοδος παροχής ισχύος είναι η καλύτερη σε μια δεδομένη χρονική στιγμή.