Czym są dłużne rynki kapitałowe?

Rynki dłużnych papierów wartościowych to rynki stworzone w celu kupna i sprzedaży różnego rodzaju dłużnych papierów wartościowych. Przedsiębiorstwa i rządy wykorzystują te rynki do generowania przychodów poprzez sprzedaż lub inwestowanie w papiery wartościowe oferowane do sprzedaży na dłużnym rynku kapitałowym. Zazwyczaj papiery wartościowe będące w obrocie w tym środowisku są uważane za długoterminowe, ponieważ termin zapadalności papierów wartościowych przekracza jeden rok kalendarzowy.

Cały rynek kapitałowy składa się z unii między rynkami kapitału dłużnego i rynkami kapitału akcyjnego. Porozumienie to umożliwia kupowanie dłużnych papierów wartościowych, takich jak obligacje emitowane przez firmy lub agencje rządowe, a także oferowanie tych obligacji do sprzedaży w kontrolowanym środowisku. Większość krajów korzysta z pewnego rodzaju agencji regulacyjnej do monitorowania działań, które mają miejsce na rynkach, upewniając się, że wszystkie działania mieszczą się w zakresie obowiązujących przepisów i regulacji. W Wielkiej Brytanii zadanie to powierza Financial Services Authority lub FSA. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd lub SEC w Stanach Zjednoczonych nadzoruje również funkcjonowanie rynków kapitału dłużnego jako środka ochrony uczestników przed oszustwami lub innymi bezprawnymi działaniami.

Wykorzystywanie dłużnych rynków kapitałowych do generowania przychodów dla określonych projektów jest bardzo powszechne. Na przykład, firma może stworzyć i sprzedać emisję obligacji, która jest skonstruowana tak, aby wypłacać inwestorom odsetki kwartalnie lub co pół roku, z całkowitą ceną zakupu obligacji umorzonych, gdy emisja osiągnie zapadalność kilka lat później. Ewentualnie emisja może być skonstruowana tak, aby sprzedać obligację po cenie niższej niż wartość nominalna, ale pozwolić właścicielowi na wykup obligacji po wartości nominalnej po okresie zapadalności obligacji. W każdym przypadku emitent korzysta ze środków wygenerowanych przez emisję przez cały okres obowiązywania obligacji, co pozwala firmie lub rządowi na ukończenie projektów, które ostatecznie same zaczną generować przychody, zanim obligacja zapadnie. To z kolei dostarcza środków na zarządzanie wykupem obligacji i pozostawia emitentowi nowe źródło dochodu, które prawdopodobnie pozostanie rentowne przez wiele lat.

Rynki kapitału dłużnego również przynoszą korzyści inwestorom. Ponieważ rodzaje inwestycji w obrocie na tych rynkach są zwykle stosunkowo niskie pod względem ryzyka, inwestorzy są znacznie bardziej skłonni do generowania pewnego rodzaju zwrotu. Chociaż zwrot ten może być nieco skromny w porównaniu z potencjałem bardziej ryzykownych przedsięwzięć, inwestycje w emisje obligacji i podobne dłużne instrumenty kapitałowe są często dobrym sposobem na zakotwiczenie portfela finansowego. Dzieje się tak, ponieważ instrumenty kapitału dłużnego zapewniają pewną stabilność, która służy jako platforma do podejmowania kilku inwestycji o bardziej niestabilnym charakterze. Ponadto stopa zwrotu z instrumentów dłużnych, które są przedmiotem obrotu na dłużnych rynkach kapitałowych jest wyższa niż oprocentowanie rachunków oszczędnościowych i podobnych planów, co czyni je bardziej atrakcyjnymi z punktu widzenia przynoszącej pieniądze inwestycji.